مدل هاي شبكه:

0
6
در يك شبكه ، يك كامپيوتر مي تواند هم سرويس دهنده وهم سرويس گيرنده باشد . يك سرويس دهنده (Server) كامپيوتري است كه فايل هاي اشتراكي وهمچنين سيستم عامل شبكه كه مديريت عمليات شبكه  را بعهده دارد - را نگهداري مي كند. براي آنكه سرويس گيرنده Client بتواند به سرويس دهنده دسترسي پيدا كند ، ابتدا سرويس گيرنده بايد اطلاعات مورد نيازش را از سرويس دهنده تقاضا كند. سپس سرويس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرويس گيرنده ارسال خواهد كرد. سه مدل از شبكه هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرند ، عبارتند از : ۱ - شبكه نظير به نظير Peer- to- Peer ۲ - شبكه مبتني بر سرويس دهنده Server- Based ۳ - شبكه سرويس دهنده / سرويس گيرنده Client Server مدل شبكه نظير به نظير: در اين شبكه ايستگاه ويژه اي جهت نگهداري فايل هاي اشتراكي وسيستم عامل شبكه وجود ندارد . هر ايستگاه مي تواند به منابع ساير ايستگاه ها در شبكه دسترسي پيدا كند . هر ايستگاه خاص مي تواند هم بعنوان Server وهم بعنوان Client عمل كند. در اين مدل هر كاربر خود مسئوليت مديريت وارتقاء دادن نرم  افزارهاي ايستگاه خود را بعهده دارد. از آنجايي كه يك ايستگاه مركزي براي مديريت عمليات شبكه وجود ندارد ، اين مدل براي شبكه اي با كمتر از ۱۰ ايستگاه بكار مي رود . 1 مدل شبكه مبتني بر سرويس دهنده : در اين مدل شبكه ، يك كامپيوتر بعنوان سرويس دهنده كليه فايل ها ونرم افزارهاي اشتراكي نظير واژه پرداز ها، كامپايلرها ، بانك هاي اطلاعاتي وسيستم عامل شبكه را در خود نگهداري مي كند. يك كاربر مي تواند به سرويس دهنده دسترسي پيدا كرده وفايل هاي اشتراكي را از روي آن به ايستگاه خود منتقل كند.   مدل سرويس دهنده / سرويس گيرنده : در اين مدل يك ايستگاه در خواست انجام كارش را به سرويس دهنده ارائه مي دهد وسرويس دهنده پس از اجراي وظيفه محوله ، نتايج حاصل را به ايستگاه در خواست كننده عودت مي دهد. در اين مدل حجم اطلاع ات مبادله شده شبكه ، در مقايسه با مدل مبتني بر سرويس دهنده كمتر است واين مدل داراي كارايي بالاتري مي باشد. 2    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here