انتقال نور در فیبر نوری :

0
9
نور در کابل فیبر نوری از دو قسمت مغزی و پوشش عبور می کند که  هر کدام ضریب شکست های متفاوتی دارند. ضریب شکست مغزی  n1 و ضریب شکست پوشش n2 می باشد،به نحوی که n1 بزرگتر از n2 می باشد. هنگامی که نور داخل مغزی می شود عینأ مانند حالتی است که نور از محیط غلیظ به محیط رقیق تابیده می شود. پس از برخورد نور به فصل مشترک دو  محیط (مغزی و پوشش) ، منعکس شده و به محیط اول که همان مغزی فیبر نوری است ، باز می گردد و به همین ترتیب پس از بار ها انعکاس در طول مسیر به انتهای فیبر می رسد. باید توجه داشت که زاویه ی Ɵi در این حالت بزرگتر از زاویه ی  Ɵc می باشد و اگر  Ɵi  از Ɵc  کمتر باشد ، نور تابیده شده از مرز بین مغزی وپوشش عبور کرده و در فیبر منتقل نمی گردد. بنابراین شرط انتقال نور در فیبر نوری را می توان به صورت Ɵc‹Ɵi نوشت. با توجه به قانون اسنل می توان نوشت : n1.sinƟc=N2  <=   sinƟc =N2/N1   4   زاویه ی پذیرش : برای هر فیبر محدوده ی مشخصی وجود دارد که اگر نور در آن محدود وارد فیبر شود، در طول آن منتقل خواهد شد. به عبارت دیگر ، زاویه ای است که نور تابیده شده به به فیبر باید با محور طولی ایجاد کند به طوری که پس از ورود به فیبر در مرز مغزی و پوشش خارجی بشکند و تمامأ به داخل فیبر منعکس شود.این زاویه نسبت خط عمود بر ورودی فیبر نوری تشکیل مخروطی به نام مخروط پزیرش می دهد.   5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here