مفهوم گره Node وايستگاههاي كاري Work Stations

0
9
مفهوم گره Node وايستگاههاي كاري Work Stations : هرگاه شما كامپيوتري را به شبكه اضافه مي كنيد ، اين كامپيوتر به يك ايستگاه كاري يا گره تبديل مي شود . يك ايستگاه كاري ؛ كامپيوتري است كه به شبكه الصاق شده است و در واقع اصطلاح ايستگاه كاري روش  ديگري است براي اينكه بگوييم يك كامپيوتر متصل به شبكه است. يك گره چگونگي وارتباط شبكه يا ايستگاه كاري ويا هر نوع ابزار ديگري است كه به شبكه متصل است وبطور ساده تر هر چه را كه به شبكه متصل والحاق شده است .يك گره گويند". براي شبكه جايگاه وآدرس يك ايستگاه كاري مترادف با هويت گره اش است.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here