اجزای سیستم اعلام حریق

0
6
معرفی اجزای سیستم های اعلام حریق : مجموعه تجهیزاتی که در ارتباط با یکدیگر سیستم اعلام حریق را تشکیل می دهند در قالب دو بخش اصلی و کمکی قابل طرح و معرفی هستند . وظایف تشخیص و اعلام به عهده اجزای اصلی است . و سایر ویژگی های عملکردی  مورد نیاز سیستم متناسب با خصوصیات و نیازهای پروژه ، اجزای دیگری را شامل می شود که باید به نحو شایسته در مدار کلی سیستم به منظور اعمال خواسته ها قرار گیرند . مجزاکننده های اتصال کوتاه ، بردهای میانجی ، تکرارکننده ها و انواع رله ها از جمله تجهیزاتی کمکی و واسطه ای محسوب می شوند . سیستم اعلام حریق بر مبنای سسه فرآیند تشخیص ، پردازش و اعلام و بر بستر سه شاخص ورودی ، تحلیل و خروجی شامل سه چزء اصلی آشکارساز، تابلوی کنترل مرکزی و اعلام کننده های دیداری و شنیداری است . به طور معمول روند عملیاتی با فعال شدن آشکارساز به صورت اتوماتیک و یا دستی آغاز می شود . آشکارسازها به کمک ساختاری خاص و تحریک پذیر ، سیگنالی را برای تابلوی کنترل مرکزی ارسال می کنند . تابلوی کنترل مرکزی پس از دریافت پیام ضمن تعیین محل وقوع حریق و در برخیموارد تعیین آشکارساز تحریک شده ، اعلام کننده های صوتی را فعال می کند . بنابراین چنان چه تابلوی کنترل مرکزی را به مثابه مغز در اندام کلی تلقی کنیم ، می توانیم شستی های اعلام حریق که به صورت دستی عمل می کنند و انواع آشکارسازهای اتوماتیک را همچون اندام های حسی و اعلام کننده های صوتی و انواع تجهیزات در رله های فرمان پذیر عمل کننده را همچون اندام های حرکتی به حساب آوریم . در بخش های بعدی هر یک از اجزاء و تجهیزات سیستم  اعلام حریق به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت . در این سمت تنها فهرستی از ان ها ارائه شده است .  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here